.
 
 
 
 
 

   Home page 
General
 

HACKED BY ANONCODERS

News releases
 
News Knowledge.
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
Image activity
 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเชื่อง จันทร์ปาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมิน อบต.นาหมอบุญ โดยมีนายสมยศ หนูหนอง เป็นประธานกรรมการฯ ตรวจวันนี้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน อบต.นาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาแนวทางการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยมีนายเกษม ลายสิงห์ (รองนายกอบต.) ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเป็นปะธานเปิดการประชุมวันนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.อบต.นาหมอบุญ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาหมอบุญ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ โดยนายเกษม ลายสิงห์ รองนายกอบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
 
 
All online 11 People
IP number 18.212.93.234
You are visitor number 2,004,237
 
December 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 December 2561
 
?
 
 
 
 


: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0-7530-8109  Fax : 0-7530-8109 ต่อ 17
Email : nmb@namorbun.go.th